یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

قوانین و مقررات خدمات الکترونیکی:

  1- دریافت کننده خدمات الکترونیکی می بایست دانشجوی دانشگاه شهرکرد باشد.

   2- دانشجوی فارغ التحصیل یا مشروط مشمول استفاده از خدمات الکترونیکی نمی باشد.

   3- خدمات ارائه شده در قالب شارژ پنل بوده و پس از شارژ از اعتبار آن برای خرید خدمات استفاده می کنند.

   4- تراکنش های ناموفق پس از 72 ساعت به حساب خریدار برگشت داده می شود و در صورت عدم برگشت قابل پیگیری می باشد.

  5- مسئولیت هر گونه شارژ بر عهده خود دانشجو می باشد.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است