پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

اولويت هاي پژوهشي سازمان صنعت معدن تجارت در سال 1395  

اولويت هاي پژوهشي وزارت ورزش و جوانان  1395  

اولويت هاي پژوهشي شركت ملي نفت  

اولويت هاي پژوهشي مركز آموزشي سما  

اولويت هاي پژوهشي شركت توزيع نيروي برق استان ايلام 1395  

اولويت هاي پژوهشي سازمان زندا ن ها1395  

اولويت هاي پژوهشي شركت برق منطقه اي خراسانا

 اولويت هاي تحقيقاتي بانك سپه

اولويت هاي پژوهشي شركت بورس  كالاي ايران

اولويت هاي پژوهشي بانك دي

اولويت هاي پژوهشكده سنگ گل گهر

اولويت هاي پژوهشي شركت آبفا

اولويت هاي پژوهشي شركت نفت

اولويت هاب پژوهشي ستاد مبارزه با مواد مخدر

اولويت هاي پژوهشي سازمان صنعت معدن و تجارت 

اولويت هاي پژوهشي شركت گاز

اولويت هاي پژوهشي سازمان ثبت احوال

اولويت هاي پژوهشي شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي

اولويت هاي پژوهشي سازمان حفاظت محيط زيست

اولويت هاي پژوهشي سازمان بازرسي كل كشور

اولويت هاي پژوهشي شركت نيرو گاه هاي برق آبي

 

 

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است