فوق برنامه وورزش خوابگاه


٣٠ خرداد ١٣٩٧ ساعت ١١:٥٩   
تعداد بازدید:    ٢١٦١    

ورزش خوابگاهها:

اداره کل تربیت بدنی به منظور تسهیل در خدمت رسانی و ارائه خدمات ورزشی به دانشجویان با همکاری مسئولین خوابگاهها اتاقی را در هر خوابگاه بعنوان اتاق ورزش در نظر گرفته که در این اتاقها تجهیزات و لوازم ورزشی توسط کار دانشجوئی های اداره تربیت بدنی در اختیار دانشجویان قرار داده می شود.  

 
 

برنامه سالن هاي ورزشي -سال 1398

 

 

 
 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱