مجموعه زمين هاي روباز محوطه خوابگاه ها


٠٨ مهر ١٣٩٧ ساعت ١١:١٠   
تعداد بازدید:    ١٥٣٠    

 

- مجموعه زمين هاي روباز محوطه خوابگاه پسران

- مجموعه زمين هاي روباز محوطه خوابگاه دختران

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱