معرفي پرسنل


٠٩ مهر ١٣٩٧ ساعت ١٠:١٠   
تعداد بازدید:    ٢٨٧٨    

 

 

دکتر مهدی غفاری

دکتری فیزیولوژی ورزشی

پست سازماني : مديرتربیت بدنی

تلفن مستقيم : 03832320361 

تلفن داخلي :  2758

هاشم چراغي

كارشناس ارشد مديريت ورزشي

پست سازماني : مديراستخر دانشگاه

تلفن مستقيم : 03832320361 

تلفن داخلي :  2758

عليرضا سليماني مفرد

كارشناس ارشد رفتارحركتي

پست سازماني : كارشناس مسئول

تربيت بدني

تلفن داخلي: 2753

 مجيد تاجي

كارشناس ارشد برنامه ريزي

   پست سازماني : كارشناس تربیت بدنی 

تلفن داخلي: 2766

 

زهرا اسدي

كارشناس ارشد مديريت ورزشي

پست سازماني : كارشناس مسئول تربيت يدني 

تلفن داخلي : 2756- 2308(سالن نشاط)

 

 


 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱