چهارشنبه ٢٧ دی ١٣٩٦

دکتر مرتضی حسینی نژاد

مدیر امور پژوهشی دانشگاه

سردبیر مجله بیماری های مشترک انسان و دام

عضو کمیته منتخب دانشگاه

دانشیار گروه علوم درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی

تحصیلات: دکترای تخصصی بیماری های داخلی دام های کوچک- دانشگاه تهران

دوره های مطالعاتی:

Molecular Diagnosis of Protozoan Parasites. In: Friedrich Loefler Institute, Germany, 2006-7.

Small Animal Internal Medicine, Training Coures. In: Queen Mother,s Hospital, Veterinary College, London University, England.

Protozoan Parasites Diagnosis. Summer Course, In: Friedrich Loefler Institute, Germany. 2009,

Protozoan Parasites Diagnosis. Summer Course, In: Friedrich Loefler Institute, Germany 2010,.

  

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است