فرایند شرکت در همایش های خارج از کشور


٠٢ آبان ٧٧٣ ساعت ٢١:٢٤   
تعداد بازدید:    ٤٦٤٥    

شرکت در همایش‌های خارج از کشور

پیش از شرکت در همایش

  • فرم درخواست شرکت در همایش‌های خارج از کشور، دانلود و پس از تکمیل به همراه اسکن مدارک مندرج در فرم، به صورت الکترونیک (با اتوماسیون اداری) به کارتابل مدیرگروه ارسال نمائید تا پس از بررسی و تکمیل به معاونت پژوهشی دانشکده و سپس به کارتابل مدیر امور پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
  •  درخواست شرکت در همایش ها و کنفرانس های خارجی حداقل یک ماه قبل از برگزاری  به مدیر امور پژوهشی ارسال شود همچنین با توجه به شیوه نامه شرکت در کنفرانس ها و همایش اعتبار کنفرانس قبل از ارسال به مدیریت پژوهشی توسط مدیر گروه و معاونین پژوهشی دانشکده ها بررسی و تایید شده باشد از آنجا که صدور حکم ماموریت قبل از سفر و نیز تسویه حساب، منوط به انجام مراحل فوق می باشد، از ارسال مدارک به کارتابل مدیر پژوهشی در زمان مقرر و صدور حکم ماموریت اطمینان حاصل نمائید.

گزارش شرکت در همایش

  • پس از شرکت در همایش، فرم گزارش شرکت در همایش‌های خارجی، دانلود و پس از تکمیل تمامی قسمت‌های فعال، به همراه مدارک پیوست، از طریق اتوماسیون، به کارتابل معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال شود.

درخواست پرداخت هزینه های شرکت در همایش

  • همانند روند ارسال سایر اسناد هزینه های گرنت انجام می شود. از آنجا که درخواست برداشت از محل گرنت، تنها سه بار در هر دوره گرنت امکانپذیر است، حتی المقدور، درخواست برداشت هزینه شرکت در همایش ها را همراه با سایر هزینه ها (همزمان در یک فرم) وارد و ارسال نمایید. پرداخت هزینه ها منوط به این است که فرم ها و مدارک، قبل و بعد از شرکت در همایش به صورت الکترونیک ارسال شده باشد.
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱