روند ارسال طرح پژوهشی


٠٦ آبان ٧٧٣ ساعت ٢٢:٥٨   
تعداد بازدید:    ٥١٣١    

جهت تصویب طرح های پژوهشی، عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند به عنوان تنها مجری طرح و یا با مشارکت یک یا چندنفر دیگر اقدام به ارائه پروپوزال نماید. در هر صورت مجری مسئول طرح باید تامین کننده حداقل 50 درصد از هزینه انجام طرح باشد و بقیه هزینه ها از محل پژوهانه سایر مجریان تامین می شود.

جهت ارائه طرح، ابتدا فرم پروپوزال را دانلود و پس از تکمیل در اختیار مدیر گروه خود قرار دهید. طرح پژوهشی، پس از تصویب در گروه به معاونین پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ها ارسال می شود تا پس از ارسال برای داوری در قالب فرم های مربوط به داوری، در شورای آموزشی، پژوهشی دانشکده به تصویب برسد.

طرح های مصوب در دانشکده ها در قالب قرارداد اجرای طرح پژوهشی در مدیریت امور پژوهشی دانشگاه، به مجری ابلاغ می شود. کلیه برونداد های پژوهشی طرح باید حداقل یکماه پس از ابلاغ ارسال (Submit) گردد.

تعهدات طرحهای پژوهشی بر اساس حق التحقیق، هزینه پرسنلی و هزینه مسافرت محاسبه شده و جزئیات آن در آئین نامه طرح های پژوهشی دانشگاه شهرکرد، مندرج است.

پس از اجرای طرح پ‍ژوهشی، برون دادهای طرح، در قالب فرم مربوط به ارائه تعهدات پژوهشی تکمیل و به معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده ارسال می شود.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱