گروه ژنتیک سلولی و مولکولی


٠٩ بهمن ١٣٩٨ ساعت ٠:٣١   
تعداد بازدید:    ٨٠٠    

گروه پژوهشی ژنتیک سلولی و مولکولی

مدیر گروه پژوهشی: دکتر نجمه داودیان

زمینه های اصلی فعالیت:

بررسی مولکولی محصولات بیولوژیک و تولید محصولات مولکولی نظیر کیت­های تشخیصی

 

محورهای تحقیقاتی:

 • آنالیز ژنتیکی به منظور مشخص نمودن شناسه نژادی و ویژگی های ممتاز ژنتیکی در گونه های حیوانی
 • تولید فراورده های بیولوژیک (هورمون ها، عوامل انعقادی، پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی های مونوکلونال، اعضاء قابل پیوند به انسان)
 • تولید کیت های تشخیصی مولکولی در حیوانات
 • تعیین جنسیت پش از تولد با استفاده از DNA جنین موجود در خون مادری

 

پروژه های انجام شده:

 • بهینه سازی روش single cell PCR و تعمیم آن به منظور بررسی های ژنتیکی جنین قبل از مرحله لانه گزینی (PGD: Preimplantation genetic diagnosis)
 • بررسی پروفایل بیان برخی از ژن های درگیر در مراحل اولیه تکوین جنین گاو با استفاده از روش Embryo RT-PCR
 • تعیین جنسیت جنین گوسفند با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادر در دوره قبل از تولد با استفاده از ژن SRY

 

امکانات سخت افزاری و تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی:

 • PCR
 • Real time PCR
 • استپکترومتر
 • الکتروفورز
 • LSPR

 

فناوری های احصا شده توسط گروه پژوهشی:

 • بررسی الگوی بیان ژن در نمونه های تولید شده آزمایشگاهی و بافت ها و اندام ها
 • تعیین جنسیت جنین گوسفند با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادر
 • تعیین جنسیت جنین اسب با استفاده از DNA جنینی موجود در خون مادر
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
03832324401 تا 03832324407
8818634141