تفاهم نامه های داخلی


١٨ مرداد ١٣٩٦ ساعت ٢١:٣٦   
تعداد بازدید:    ٣٨٠١    

 

 

به منظور توسعه و ارتقاء ارتباط منظم و سازمان یافته تر بین ارگان های دولتی، سازمان ها،  مراکز علمی و دانشگاهی کشور و در جهت مشارکت در توسعه و کاربرد علوم و فنون مورد نیاز طرفین و استفاده از توانمندی های طرفین، تفاهم نامه های داخلی بین مراکز دولتی و نیزسایر دانشگاه های کشور  با دانشگاه شهرکرد منعقد شده است که لیست این موارد به شرح زیر می باشد:

الف) لیست تفاهم نامه های دانشگاه شهرکرد با مراکز دولتی، ادارات و پژوهشکده ها 

 

ب) لیست تفاهم نامه های دانشگاه شهرکرد با دانشگاه ها و دانشکده های داخلی

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱