پست الکترونیک دفتر


٢٢ مرداد ١٣٩٦ ساعت ١٢:٢٩   
تعداد بازدید:    ٣٢٠٢    

 

 

نشانی الکترونیکی دفتر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه شهرکرد 

Intl_ofic@cha.sku.ac.ir

isco_sku@yahoo.com

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱