دفتر


١٧ مرداد ١٣٩٦ ساعت ١١:٢٣   
تعداد بازدید:    ١٦٢٢    

دفتر همکاری های علمی و بین المللی

Sientific and International Cooperation  Office

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱