ریاست دفتر


١٨ مرداد ١٣٩٦ ساعت ٢٠:١٨   
تعداد بازدید:    ٢٢٥٦    

 

 

دکتر محسن بهمنی 

استادیار گروه علوم جنگل 

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین 

تلفن: ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ 

پست الکترونیک: mohsen.bahmani@nres.sku.ac.ir

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱