راهبردهاي مركز كارآفريني


٢١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٧   
تعداد بازدید:    ٨٠٨    

راهبردهاي مركز كارآفريني:

الف- نهادینه سازی فرهنگ کارآفرینی و ارتقای شناخت جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان نسبت به کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آن ها در ایجاد اشتغال مولد و اقتصادی پویا در راستای کارآفرینی ارزشی

ب- ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی

پ- گسترش تحقیقات در خصوص کارآفرینان، طرح های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینی و سایر زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات میهن اسلامی

ت- کمک به کارآفرینان دانشگاهی و توسعه کارآفرینان موجود از طریق فراهم آوردن امکانات مناسب برای شروع کارآفرینی از قبیل معرفی به پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری و مراکز حمایت از ایجاد و توسعه فناوری های نوین در کشور

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱