ارتباط با ما مركز كارآفريني


٢١ مهر ١٣٩٩ ساعت ١١:٥٨   
تعداد بازدید:    ٧٩٨    

​شماره تماس مركز كارآفريني: 03832321624

شماره داخلي مركز كارآفريني: 2798

پست الكترونيك مركز كارآفريني: EC@sku.ac.ir​

آدرس: شهركرد - بلوار رهبر - دانشگاه شهركرد - ساختمان كتابخانه مركزي - معاونت پژوهش و فناوري - مركز كارآفريني دانشگاه شهركرد

كد پستي: 8818634141

​​

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱