شماره شناسايي دانشگاه


١٩ آبان ١٣٩٩ ساعت ١٣:٤١   
تعداد بازدید:    ٩٥٦    

شماره شناسايي دانشگاه شهركرد در سامانه ثبت اختراع جهت انتقال مالكيت: 8257319534681

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱