مقالات کارآفرینی


٠٤ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١٠:٢٠   
تعداد بازدید:    ٥٧٠    

مقالات کارآفرینی

ردیف عنوان مقاله دانلود مقاله
1  کارآفرینی دیجیتال، رویکرد نوین کار در شهرهای الکترونیکی دانلود
2  بررسی رابطه دانش پیشین با تشخیص فرصت های کارآفرینانه دانلود
3  بررسی نقش میانجی کسب شناختی بر رابطه سرمایه انسانی و قصد کارآفرینانه دانلود
4  بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسه تجاری موسسات کوچک و متوسط آموزشی دانلود
5  تحلیل سازوکار تامین مالی کسب و کار های کوچک و متوسط دانلود
6  تبیین نقش عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی در بخش عمومی دانلود
7  شناسایی تاثیر کارآفرینی استراتژیک بر عملکرد مالی و غیر مالی دانلود
8  شناسایی رابطه سرریز دانش و عملکرد نوآورانه کسب و کار های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات دانلود

 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱