نظارت و ارزیابی


٢٤ اردیبهشت ١٣٩٦ ساعت ٩:٣١   
تعداد بازدید:    ٢٨٥٦    

اهداف و ضرورتهای نظارت و ارزیابی
ارزیابی عملکرد و دریافت اطلاعات از عملکرد واحدهای فناور سبب سهولت بررسی کیفیت برنامه‌ها، فعالیتها و میزان اثر بخشی عملیات کاری واحدها می‌گردد. همچنین با استفاده از نتایج نظارت مستمر واحدها در طی استقرار در مرکز رشد میتوان موارد ذیل را بررسی نمود:
انتخاب مسیر و راههای رسیدن به اهداف
حرکت در مسیر صحیح
تامین نیازها و الزامات کاری
استفاده از تجربیات عملکرد در اصلاح فرآیندها
ایجاد تغییرات در برنامه کاری

 

با توجه به ویژگی خاص شرکتهای کوچک و متوسط و هسته‌های تحقیقاتی، فرآیند نظارت و ارزیابی نقش بسزائی را در میزان موفقیت این قبیل شرکتها ایفا می کند. فرایند نظارت وارزیابی منجر به تعیین موارد ذیل می گردد:
نقاط قوت و ضعف
فرصتها و چالشها
نقاط کنترلی و بحرانی
ارائه اطلاعات صحیح جهت محورهای عملکرد و تغییر برنامه‌ها

شاخص های نظارت و ارزیابی
نظارت و ارزیابی واحدهای فناور براساس سنجش میزان تحقق اهداف مندرج در برنامه کاری و حصول بلوغ سازمانی و پیشرفت کاری واحد فناور خواهد بود. بدین منظور از چهار شاخص مختلف رشد یافتگی، که در طی دوران رشد برحسب دوره‌های سه یا شش ماهه از اوزان متفاوتی برخوردار می باشند، استفاده می‌شود، این چهار شاخص عبارتند از:
ایده محوری
بلوغ سازمانی
بلوغ علمی و فناوری
بلوغ مالی

دوره ارزیابی 
اگرچه ارزیابی واحدهای مستقر در مرکز رشد همواره صورت می‌گیرد. در این خصوص ارزیابی براساس پیشرفت شاخصها و تحقق اهداف مندرج در برنامه کاری هر واحد و مدت زمان استقرار در مرکز رشد در دوره‌های زمانی سه یا شش ماهه برای دوره رشد و دوره زمانی دو ماهه برای واحدهای فناور مستقر در قسمت پیش رشد توسط شورای نظارت و ارزیابی مرکز رشد انجام می‌گیرد.علاوه بر نظارت و ارزیابی دوره‌ای و منظم، به صلاحدید مدیر مرکز رشد امکان ارزیابی موردی واحدهای فناور نیز وجود خواهد داشت.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱