سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨

دکتر ویشتاسب سلیمانیان
مدیر مرکز رشد 
 
دکتر سید مرتضی هاتفی
معاونت مرکز رشد
 
مهندس فاطمه طادی
کارشناس پذیرش و مالی مرکز رشد
 
آقای مقداد صدر
مسئول دفتر مرکز رشد
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است