مدیریت و کارکنان


١٤ اسفند ١٤٠١ ساعت ١٠:٥٦   
تعداد بازدید:    ٢٨٦    

دکتریاسر پیرعلی
مدير مرکز رشد
۰۳۸-۳۲۲۸۶۲۱۴
معاون مرکز رشد
۰۳۸-۳۲۲۸۶۲۱۲
کارشناس پذیرش و مالی مرکز رشد
۰۳۸-۳۲۲۸۶۲۱۲
 
 

رضوان حیدری
كارشناس اموردفتری و بایگانی
۰۳۸-۳۲۲۸۶۲۱۲

 
شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱