دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

نام درساستاد درسارائه شده در رشته شماره گروه تعداد واحد
آب های زیرزمینی پیشرفته مهدی رادفر
مهدی اسدی آقبلاغی
13
آبیاری سطحی سید حسن طباطبائیمهندسی آب11
آبیاری عمومی سید حسن طباطبائیمهندسی مکانیک بیوسیستم12
آز هیدرولیک مجاری بسته و روباز الهام قنبری عدیوی10
آزمایشگاه پایگاه داده‌ها 20
آزمایشگاه خواص مهندسی مواد بیولوژیکی تکمیلی مهندسی مکانیک بیوسیستم10
آزمایشگاه ریاضی 2 محمد شفیع دهاقینریاضی کاربردی10
آزمایشگاه مهندسی در صنایع غذایی زهرا ایزدیمهندسی مکانیک بیوسیستم10
آزمون خاک و تجزیه گیاه حمیدرضا متقیان
علیرضا حسین پور
11
آزمون زبان خارجی علی روحانی12
آزمون وارزیابی ماشینهای کشاورزی امین لطفعلیان دهکردی13
آشنایی با ادبیات معاصر ایران زبان‌های خارجی12
آشنایی با دامپروری ایران نصراله پیرانی12
آشنایی با نرم افزارهای تخصصی بهزاد قربانی11
آشنایی با کامپیوتر مصطفی کرباسیونزراعت 12
آفات مهم گیاهان جالیزی - سبزی و زینتی گیاهپزشکی 11
آفات مهم گیاهان زراعی گیاهپزشکی 12
آلودگی آب های زیر زمینی سید حسن طباطبائی12
آمار مهندسی بهرام حسین زاده سامانی مهندسی مکانیک بیوسیستم13
آمار مهندسی تکمیلی احمدرضا قاسمی دستگردیمهندسی آب12
12345678910...

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است