شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

فاطمه ابوطالبی نجف ابادی

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
بررسی میزان بیان ژن P450 در بچه تاسماهی ایرانی) ( Acipenser persecosتحت تاثیر فاز محاول نفت خام

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است