شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

کبری نجفی سرپیری

رشته:

بوم شناسی

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
دانشجو
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
ارزیابی خطر اکولوژیکی بلقوه ی فلزات سنگین در آب و رسوب رودخانه ی بهشت آباد

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است