شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣
نام و نام خانوادگی:

ایرج عباسی دهکرد

رشته:

پرورش آبزیان

مقطع:

کارشناسی ارشد
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
مقایسه جایگاه رده بندی میتوکندریایی گونه¬های ماهیان سونگ Luciobarbus esocinus، گطان Luciobarbus xanthopterus، شیربت Tor grypus و بنی Mesopotamichties sharpey با کپورماهیان تجاری آسیایی

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است