یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ١٤٠٠
نام و نام خانوادگی:

یوسف عسکری

رشته:

جنگلداری

مقطع:

دکتری
وضعیت:
فارغ التحصيل
سال ورود:

سال خروج:

عنوان پایان نامه:
برآوردترسیب کربن در جنگل های غرب بر اساس زی توده دو گونه برودار(Quercus brantii Lindle) ووامچک (Amygdalus arabica olive

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است