سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦


نام کنفرانس تلفن فاکس ایمیل آدرس
بیست چهارمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دهمین کنفرانس مهندسی وفناوری فوتونیک 03832324419  info@icop.ir 
دومین کنفرانس هیدرولوژی ایران   شهرکرد-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دبیرخانه کنفرانس
چهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران    
سومین کنفرانس بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران038-32321634 038-32321634IPRIA2017@sku.ac.irشهرکرد-بلوار رهبر-دانشگاه شهرکرد-دانشکده فنی مهندسی-طبقه دوم-دبیرخانه کنفرانس
سومین کنفرانس بین المللی فارماکولوژی و علوم دارویی دامپزشکی0650651206 15640894khosravi@eng.sku.ac.irشهرکرد، بلوار رهبر، داتنشکده کشاورزی
اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی 038-32321634 038-32321634NCAME2016@sku.ac.irشهرکرد - بلوار رهبر - دانشگاه شهرکرد - دانشکده فنی مهندسی - طبقه دوم- دبیرخانه کنفرانس

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است