🔷 فرمها و آیین نامه های دانشجویی

 

فرم درخواست انصراف از تحصیل

word.jpg

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

word.jpg

فرم تغییر رشته (درون دانشگاهی)

word.jpg

فرم درخواست بررسی مجدد برگه

word.jpg

فرم حذف نیمسال

word.jpg

 فرم درخواست میهمانی

word.jpg

 فرم درخواست انتقالی word.jpg
 فرم درخواست انتقالی توام با تغییر رشته به سایر دانشگاهها word.jpg

 

آئین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ورودی ۹۴ به بعد

pdf.jpg

🔷 فرایند تسویه حساب

         تمامی مراحل این فرایند از طریق سامانه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی sess انجام می شود.

 

 

مرحله عنوان    
۰ ساخت (توسط دانشجو)    
۱ بررسی تسویه حساب داخلی توسط رئیس بخش    
۲ دریافت کارت دانشجویی توسط بایگانی    
۳ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه    
۴ ----    
۵ بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر    
۶ تسویه حساب امور فرهنگی    
۷ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه    
۸ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها    
۹ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه    
۱۰ تسویه حساب صندوق دانشجویی    
۱۱ بررسی درخواست توسط کارشناس نظارت و ارزیابی    
۱۲ اداره آموزشهای آزاد و مجازی    

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است