یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

🔷 فرایند تسویه حساب

         تمامی مراحل این فرایند از طریق سامانه آموزشی، پژوهشی و دانشجویی sess انجام می شود.

 

 

مرحله عنوان    
۰ ساخت (توسط دانشجو)    
۱ بررسی تسویه حساب داخلی توسط رئیس بخش    
۲ دریافت کارت دانشجویی توسط بایگانی    
۳ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب کتابخانه    
۴ مرکز کامپیوتر    
۵ بررسی درخواست توسط کارشناس دفتر شاهد و ایثارگر    
۶ تسویه حساب امور فرهنگی    
۷ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره تغذیه    
۸ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره خوابگاهها    
۹ بررسی درخواست توسط کارشناس تسویه حساب اداره رفاه    
۱۰ تسویه حساب صندوق دانشجویی    
۱۱ بررسی درخواست توسط کارشناس نظارت و ارزیابی    
۱۲ اداره آموزشهای آزاد و مجازی    

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است