آیین نامه هیات ممیزه


٢٧ اردیبهشت ١٤٠٠ ساعت ١١:٠   
تعداد بازدید:    ٢٢٨١    

 

فرم خلاصه امتیازات ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی

pdf.jpg

فرم خلاصه امتیازات ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

pdf.jpg

 

 

 

آیٔین نامه   ارتقاء اعضای هیات علمی pdf.jpg

 

مصوبات دور سوم هیات ممیزه

pdf.jpg

گزارش نامه علمی (شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه 

pdf.jpg
 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱