اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد


٠٨ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١١:٤   
تعداد بازدید:    ٥٧٩٠    

 

 

 

مدیراداره دانش آموختگان

نام و نام خانوادگی

محمود کیانی

☎️  شماره تماس: (2312)-038-32324401()

                                                                                   

                                                                                                                            

🔷 اداره دانش آموختگان دانشگاه شهرکرد

 

روند تسویه حساب

صدور گواهی نامه موقت

صدور گواهی نامه موقت المثنی

صدور دانشنامه

صدور دانشنامه المثنی

صدور تاییدیه تحصیلی

فرم ها

تماس با کارشناسان


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱