پنج شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٦

 دكتر محسن مبيني دهكردي

سرپرست معاونت طرح و برنامه دانشگاه

 

 تلفن: 32324425و دورنگار 32324425
پست الکترونیک: dpo@sku.ac.ir
   
مدیریت طرح و برنامه دانشگاه شهرکرد به منظور تبیین چشم انداز و برنامه های راهبردی دانشگاه و نیز برآورد و تخصیص بودجه هزینه‌ای (جاری) و سرمایه‌ای (عمرانی) دانشگاه با رویکرد عملیاتی و نظارت بر عملکرد آن بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه همچنین اعمالارسال وب فرم مدیریت بر پروژه‌های عمرانی از طریق برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی، رفاهی و سایر فضاهای مورد نیاز دانشگاه تشکیل و در دو حوزه کاری زیر در حال انجام وظایف می باشد.
.

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است