دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧

 

 

 

منشور اخلاقی کارکنان مدیریت طرح و برنامه

 

 • ارزشهای فردی
 • رعایت وجدان کاری
 • مدیریت زمان
 • حضور به موقع در محل کار
 • ارتقاء روحیه خلاقیت و نو آوری
 • تلاش در جهت حفظ اسرار و محرمانگی اطلاعات
 • مسئولیت پذیری
 • ارزش های گروهی
 • ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد متقابل
 • مدیریت زمان
 • مسئولیت پذیری در انجام وظایف گروهی
 • ارزشهای سازمانی
 • رعایت استاندارد های اجرایی و اخلاقی
 • رعایت قوانین و مقررات اداری
 • تکریم ارباب رجوع
 • مدیریت زمان
 • تصمیم گیری بر پایه مستندات و حقایق
 • تبادل نظر و همکاری با سایر واحدها
 • بکارگیری افراد متعهد و مجرب
 • استفاده بهینه از منابع مجود
 • ایجاد فضای روانی مناسب

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است