ارتباط با دفتر شاهد و ایثارگر


١٦ آبان ١٣٩٤ ساعت ١٠:١٥   
تعداد بازدید:    ٣٠٩٨    

 

تلفن:32321630038

نمابر:32321630

صندوق پستی:115

کدپستی: 8818634141

سایت اینترنتی: www.sku.ac.ir

صندوق الکترونیکی: skahrshahed@cha.sku.ac.ir  

 

 

آدرس کانون ایثار:

ساختمان آموزش ، معاونت فرهنگی

تلفن:32321628

تلفکس: 038332320336


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱