پنج شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٦

 

وظایف و اختیارات رییس دانشگاه شهرکرد

 

-  مسئوليت در قبال كليه امور موسسه و حسن اجراي مصوبات هيات امنا در حدود مقررات مصوب و آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت و ابلاغ آن به واحدهاي ذيربط حسب مورد و نمايندگي حقوقي موسسه نزد مراجع ذيصلاح

-  تهيه و پيشنهاد برنامه هاي راهبردي، سياستها، اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيأت امنا

- تعيين خط مشي اجرايي موسسه بر اساس برنامه هاي راهبردي مصوب هيات امناي ذيربط، برنامه ريزي و هدايت فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي و توسعه مديريت و منابع موسسه در چارچوب برنامه هاي راهبردي تعيين شده؛

-  نظارت دقيق و مستمر بر حسن اجراي امور تربيتي، فرهنگي، آموزشي، پژوهشي، دانشجويي، بهداشتي و درماني، خدماتي،استخدام، انتصاب، ماموريت، اخراج، ترفيع و ارتقاي اعضاي هيات علمي، توسعه مديريت و منابع، استخدام، جذب، انتصاب، ماموريت، ارتقا و اخراج كاركنان و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي موسسه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح؛

- استيفاي منافع و حقوق موسسه در مراجع قانوني (اعم از قضايي ، اجرايي، اداري و...)  به نمايندگي از موسسه؛

-  تهيه آيين نامه هاي مالي  معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي، نمودار سازماني و تشكيلات موسسه و همچنين تغيير و اصلاح آنها در چارچوب ضوابط و مقررات وزارتين و پيشنهاد به هيات امنا براي طي مراحل قانوني؛

- تهيه بودجه تفصيلي سالانه موسسه با رعايت مفاد آيين نامه مالي و معاملاتي و ارائه به هيات امنا و همچنين نظارت بر نحوه هزينه نمودن بودجه تخصيصي به موسسه؛

- امضاي قراردادها، اسناد تعهدآور، اسناد ملي، اداري و مكاتبات موسسه در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب و مسئوليت امور مالي

موسسه طبق قوانين، آيين نامه هاي مالي و معاملاتي، اداري و مقررات و مصوبات ابلاغي، پاسخگويي به هيات امنا در قبال گزارشات

حسابرسي، پيگيري و رفع مشكلات و مسائل مطروحه در گزارش حسابرسي و ارائه اقدامات انجام شده به هيات امنا؛

-  ارائه گزارش عملكرد سالانه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجرايي، مالي و محاسباتي سالانه موسسه به هيات امنا و وزارت متبوع؛

-  نصب و عزل اعضاي هيأت رئيسه، اعضاي حقيقي شوراهاي موسسه، رؤساي دانشكده ها، پژوهشكده ها، آموزشكده ها، مؤسسات و واحدهاي وابسته، و مديران گروه هاي آموزشي و پژوهشي و مديران ستادي موسسه؛

- ارائه پيشنهاد تأسيس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها با هماهنگي شوراي موسسه به هيات امناي ذيربط؛

- ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير مؤسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي موسسه برابر ضوابط و مقررات مربوطه؛

- ايجاد شوراي مشورتي متشكل از پنج تن از اساتيد شاخص و برجسته در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اجرايي ترجيحا با مرتبه علمي بالاتر از استاديار؛

-  نظارت بر امور انضباطي موسسه ( هيأت علمي - دانشجويان  كارمندان) در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است