واحدهای اداری و کارکنان


١٥ آبان ١٣٩٦ ساعت ٩:٢٤   
تعداد بازدید:    ٢٣٩٢    

 
واحد های اداری نام و نام خانوادگی مسئول واحد مدرک تحصیلی
دبیرخانه و امور مالی قربانعلی ایمانی لیسانس

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱