چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨

اعضاي حقوقي كميسيون دائمي هيات امنا :

1ـ آقاي دكتر عبدالرضا باقري قائم مقام محترم وزير و رئيس مركز هيأت‌هاي امناء و هيأت‌هاي مميزه.

2-‌ آقاي دكتر برات قباديان، رئيس محترم كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

3ـ  آقاي دكتر سعيد كريمي ، رییس محترم دانشگاه شهركرد و دبير هيأت امناي دانشگاه شهركرد.

4 – آقاي جعفر عيوض پور، نماينده محترم سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور در هيات امناي دانشگاه شهركرد.

5- آقاي دكتر شهاب كسكه معاون مركز هيأت‌هاي​ امناء و هيأت‌هاي مميزه.

اعضاي حقيقي كميسيون دائمي هيات امنا 

  1. آقاي طهمورث الياسي بختياري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان چهارمحال و بختياري؛
  2. آقاي دكتر محمد فرامرزي، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  3. آقاي دكتر شجاع قرباني، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  4. آقاي دكتر عليرضا داووديان، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد؛
  5.  آقاي دكتر بهزاد قرباني، عضو هيات علمي دانشگاه شهركرد.​

 

مسئول دبیرخانه هیات امناء:

آقای رضا حسین پور

شماره تلفن  دبیرخانه: 32324410-038      داخلی:2110،2111

شماره فاکس: 32320015-038

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است