فرم ها


٠٦ شهریور ١٣٩٧ ساعت ٩:٥٧   
تعداد بازدید:    ٢٦٥٦    

 

1

فرم­ بازديد و ارزيابي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

2

فرم­ بازديد و ارزيابي واحدها و مراكز دانشگاه پيام نور

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

3

فرم­ بازديد و ارزيابي مراكز آموزش دانشگاه جامع علمي- كاربردي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

4

فرم­ بازديد و ارزيابي آموزشكده­ هاي فني و حرفه اي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

5

فرم­ بازديد و ارزيابي دانشگاههای دولتی و مراکز وابسته به دستگاههای اجرایی

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

6

فرم­ بازديد و ارزيابي موسسات غيرانتفاعي

فرم الف

 فرم ب

 فرم ج

     
 
 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱