دبیران پیشین


٣٠ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٢:٣٠   
تعداد بازدید:    ٥٥٥    

دبیران پیشین هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان چهارمحال و بختیاری

 

 

 

عکس ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی

دکتر گرشاسب ریگی

دکتر حمیدرضا عزیزی

دکتر سید کاظم موسوی

دکتر ابوالفضل سمنانی

دکتر بهروز شیران

دکتر مجتبی بنیادیان

تاریخ شروع مدیریت

1400

1398

1397

1395

1394

1388

تاریخ اتمام مدیریت

ادامه دارد

1400

1398

1397

1395

1394

آدرس صفحه خانگی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی 

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی

مشاهده صفحه شخصی


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱