اعضای هیات -نظارت استانی


٠٤ مرداد ١٤٠١ ساعت ١٢:٥٥   
تعداد بازدید:    ٩٢٢    
دکتریاسر پیرعلی
ریيس دانشگاه  شهرکرد و ریيس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
معاون آموزشي دانشگاه شهرکرد و نايب رییس هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان
دبير هيات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت استان

معاون پژوهش و فنآوری دانشگاه
دکترعزیزاله مولوی
معاون فرهنگی- اجتماعی دانشگاه
دکتر میثم طاهری
--------
دکترخدیجه ترکی
دکتر خدیجه ترکی
--------
دکتر پژمان محمدی
------
دکتر مصطفی عبداللهیان
--------
 
 
 

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱