قوانین وآیین نامه ها هیات امنا


٢٢ مرداد ١٤٠١ ساعت ١١:٤٨   
تعداد بازدید:    ٩٤٧    

قوانین و آیین نامه ها

  پيوست ها
قانون تشکیل هیات امنا

آیین نامه داخلی هیات امنا و دستورالعمل کیمیسیون داِئمی موسسات وابسته به وزارت متبوع
آیین نامه جامع مدیریت دانشگا هها و موسسات آموزش عالی

ایین نامه تشکیلات سازمانی

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی 1400 
آیین نامه استخدامسی اعضای غیر هیات علمی 1400
قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور
قانون پنج ساله ششم توسعه
سند جامع نقشه علمی کشور
قانون اهداف و وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
آیین نامه مالی و معاملاتی 1395

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱