فصل نامه پیام دانشگاه شهرکرد


٢٣ مرداد ١٤٠١ ساعت ٩:٥٥   
تعداد بازدید:    ٣٩٤    

 فصل نا​مه پیام دانشگاه

شماره 127
شماره 128
شماره 129
شماره 130
شماره 131
شماره 132

شماره 133

 
 
 
 
 
 
 
 

 

کتابچه بازتاب اخبار دانشگاه شهرکرد در رسانه                    دانلود

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱