کارگروه های تخصصی هیات نظارت استانی


٢٥ مرداد ١٤٠١ ساعت ١١:٢   
تعداد بازدید:    ٤٤٦    
نام کارگروه نام و نام خانوادگي سمت
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت واحد ها و مراکز دانشگاه پيام نور دكتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت استاني (رییس کارگروه )

دکتر ولی الله نصیری

عضو هيات نظارت استاني
دکتر پژمان محمدی نماينده  دانشگاه پيام نور
دکتر جعفر اسماعیلی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دكتر علی بیاتی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت دانشگاه جامع علمي - كاربردي دكتر گرشاسب ریگی دبير هيات نظارت استاني (رییس کارگروه )

دکتر روح الله همتی

عضو هيات نظارت استاني
مهندس میثم طاهری نماينده دانشگاه علمي كاربردي
دکتر زمانی احمد محمودی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
دکتر سید امیر هاشمی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت واحد ها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غير انتفاعي  و موسسات آموزش عالی آزاد دكتر گرشاسب ریگی دبير هيات نظارت استاني (رییس کارگروه )
دکتر ولی الله نصیری عضو هيات نظارت استاني
دکتر رضا قادری نماينده دانشگاه آزاد اسلامي
مهندس امین صیدایی نماينده دانشگاه نور هدايت
دکتر ستار توحیدی فر عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دکتر اعظم مختاری عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت دانشگاه فنی و حرفه ای

دکتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت استاني (رییس کارگروه)

دکتر روح الله همتی دکتر روح الله همتی
مهندس مصطفی عبدالهیان نماینده آموزشکده
دکتر امین لطفعلیان عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دکتر مهدی اسدی آقبلاغی عضو هيات علمي متخصص و با تجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت دانشگاه های وابسته به دستگاههای اجرایی (دانشگاه فرهنگیان) دکتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت استاني (رییس کارگروه)

دکتر ولی الله نصیری عضو هیات نظارت استانی
دکتر عباس شاه بندری نماینده دانشگاه فرهنگیان
دکتر مهرداد حاجی حسنی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دکتر صادق میر احمدی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت دانشگاه دولتی شهرکرد دکتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت استاني  (رییس کارگروه)

دکتر روح الله همتی

​دکتر ولی الله نصیری

عضو هیات نظارت استانی
دکتر رحمت اله فتاحیان نماینده دانشگاه شهرکرد
دکتر نبی اله یارعلی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دکتر علی انصاری اردلی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده
کارگروه نظارت، ارزیانی و تضمین کیفیت موسسه های پژوهشی و فناوری (پارک علم و فنآوری و مراکز رشد) دکتر گرشاسب ریگی

دبير هيات نظارت استاني  (رییس کارگروه)

دکتر روح الله همتی نماینده هیات نظارت استانی
دکتر  احسان شهبازی نماینده پارک علم و فنآوری و مرکز رشد
دکتر مصطفی شخصی نیایی عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه زیرنظام مربوطه و عضو گروه بازديد كننده
دکتر محمد روشن ضمیر عضو هيات علمي متخصص و باتجربه در حوزه نظارت و ارزیابی کیفیت آموزش عالی و عضو گروه بازديد كننده

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱