چهارشنبه ٢٤ مرداد ١٣٩٧

کارشناس : ایرج خباز

اردو،سفر یک فعالیت مقطعی نیست بلکه یک فرآیند آموزشی، پرورشی است که متناظر به اهداف وبرنامه های مرتبط با سطح ومقطع تحصیلی دانشجویان واز اصلی ترین پارامترهای اثرگذار درحوزه جامعه پذیری آنها می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اردوها جایگاه مهمی برای یادگیری وتمرین فعالیتهای گروهی وآماده شدن برای مشارکت درجامعه گسترده امروز به شمار می رود. دانشجویان دراردوها وسفرها با حضور موفق درجمع وچگونگی برخورد بادیگران آشنا شده وشخصیت درست آنها دراین هم افزایی اجتماعی شکل می گیرد.

اعم فعالیتهای این واحد عبارتند از:

۱- برگزاری اردوهای دانشجویان جدیدالورود مرتبط با هر ترم تحصیلی

۲- برگزاری وهماهنگی اردوهای زیارتی ، سیاحتی دانشجویی وکارمندی

۳- هماهنگی درخصوص اردوهای راهیان نور واردوهای جهادی با تشکلهای دانشجویی

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است