چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

 
 

مدیر امور اداری

 

دکتر بیت الله محمودی
عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی
و مدیر امور اداری دانشگاه
 
 
1- اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی 
2- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه
3- تهیه و تنظیم آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
4- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
5- مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط به همکاری مدیریت طرح و برنامه
6- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
7- برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
8- پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
9- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسیسات
10- انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط
11- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
12- نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحد های مختلف
13- انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط
14- تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
15- برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
16- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم
17- همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه
18- نظارت بر امور حضور و غیاب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی )
19-  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
20- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
21- نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 
 
درخواست ارتقا رتبه اعضای غیرهیات علمی  pdf.gif  

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( تاسطح کاردانی )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( کارشناسان )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( مدیران )

pdf.gif

فرم ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی

( روسای ادارات و سرپرستان)

pdf.gif
فرم تبدیل وضعیت اعضای غیر هیات علمی  pdf.gif  
فرم درخواست وسیله نقلیه pdf.gif
فرم درخواست استفاده از ساختمان دانشگاه شهرکرد در تهران  pdf.gif
 
 
کارشناس امور اداری
طوبی اورک (داخلی 2118)
شرح وظایف:
-انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
-تهیه مجموعه هدف، وظایف و پست های سازمانی وزارتخانه و یا سازمان متبوع و پیشنهاد آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید.
-تهیه شرح وظایف پست های سازمانی با همکاری واحدهای ذیربط
-انجام فعالیت های لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین وزارتخانه و یا سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
-انجام امور مربوط به جلسات هیات اجرایی
-انجام امور مربوط به ساختمان دانشگاه شهرکرد در تهران
-انجام امور مربوط به شرکتهای خدماتی و فضای سبز
-انجام امور مربوط به قرداد با ارگانهای مختلف
-انجام امور مربوط به آزمون استخدامی
-انجام سایر امور و وظایف محوله از سوی مدیر مافوق
-تشکیل پرونده برای پذیرفته شدگان آزمون استخدامی بعد از تائید سازمان
-تهیه گزارشات لازم
     
متصدی امور دفتری و بایگانی
مرجان نعمتی (داخلی 2119)
شرح وظایف:
-انجام امور مربوط به ورود و صدور نامه های دفتر
-پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجعین به دفتر در حدود وظایف محوله و برنامه ریزی جهت مراجعات
-اخذ کپی و زیراکس از نامه ها و فرمها در صورت لزوم
-تهیه برگ درخواست تامین ملزومات اداری دفتر و اخذ تائید از سرپرست
-اقدام در تهیه لوازم مورد نیاز از انبار توزیع ملزومات اداری
-انجام سایر وظایف در چارچوب وظایف مسئول امور دفتری طبق دستور مقام مافوق
-نظم بخشیدن به سیستم بایگانی و تفکیک بایگانی اعضا هیات علمی و غیر هیات علمی
-هماهنگی و همکاری با واحدهای ذیربط در خصوص موارد مربوط به پرونده های پرسنلی0
 

در خصوص برخی فرایندهای اداری

احتراماً، بدینوسیله مراحل و فرآیند انجام برخی امور در حوزه اداری­-مالی دانشگاه اعلام می­گردد. خواهشمند است در هنگام ارسال موارد فوق دقت کافی مبذول دارند:

1- در خصوص انواع مأموریتهای اداری

الف: کلیه درخواستها بایستی امضاء عضو متقاضی، مدیرگروه و یکی از مسئولین دانشکده را داشته باشد و تاریخ شروع و خاتمه در هر دو طرف فرمهای ماموریت بدقت تکمیل شده باشد.

1- درخواست مأموریت به منظور شرکت در کارگاههای آموزشی داخل کشور بعد از تکمیل فرم مربوط به شرکت در کارگاههای آموزشی و تکمیل فرم مأموریت اداری، بایستی به امضای معاون آموزشی دانشگاه رسیده و سپس به مدیر امور اداری ارسال گردد.

2. درخواست مأموریت به منظور شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای داخل بایستی پس از تکمیل فرم مأموریت اداری به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال و سپس به این مدیریت ارسال گردد.

تذکر1: برای مأموریتهای خارج از کشور نیازی به تکمیل فرم مأموریت نبوده و مأموریت فوق با ابلاغ مربوطه انجام می شود.           

تذکر 2: فرمهای فوق پس از تکمیل تحویل دفتر دانشکده شده و مابقی مراحل توسط نامه رسان انجام خواهد شد.

تذکر 3: برای شرکت در کنفرانس­ها و سمینارهای داخلی صرفاً الصاق گواهی ارائه مقاله کافی بوده و لزومی به ارسال کل مقاله نمی­باشد.

تذکر 4: پس از تکمیل فرم مأموریت نیازی به ارسال کاربن نمی­باشد.

2- در خصوص انواع درخواستهای اداری

1- کلیه درخواستهای اداری از قبیل درخواست وسیله نقلیه، صدور انواع گواهی، تعیین صندوق بازنشستگی و بیمه، وضعیت تأهل و اولاد و ... صرفا به مدیر امور اداری ارسال گردد.

تذکر1:  در هنگام تهیه نامه ها سعی شود موضوع نامه متناسب با محتوی آن انتخاب و حتماً نام فرد متقاضی در آن موجود باشد.

تذکر2: پس از صدور انواع گواهی برای دریافت آن به دبیرخانه دانشگاه مراجعه شود.

تذکر3:  لطفا دقت شود تا درخواستهای فوق فقط به کارتابل فرد موردنظر ارسال و از ارسال آن به کارتابلهای شخصی افراد خودداری گردد.

2- فایل word و pdf درخواست وسیله نقلیه و فرم استفاده از ساختمان دانشگاه شهرکرد بر روی سایت دانشگاه قسمت معاون اداری مالی، صفحه مدیرامور اداری قرار داده شده است. خواهشمند است درخواستها فقط از طریق اتوماسیون ارسال و از ارسال بطریق دستی و یا توسط دانشجویان جداً خودداری شود.

تذکر1: درخواست وسیله نقلیه برای اردوهای علمی بایستی حداقل 14 روز قبل واصل شود. بدیهی است اولویت با افرادی است که قبلا درخواست داده­اند.

تذکر 2: در برخی مواقع بعلت حجم درخواستها و محدودیت در تعداد وسایط نقلیه امکان لغو یا تغییر زمان بازدید با هماهنگی درخواست کننده وجود دارد.

تذکر3: برای اطلاع از وضعیت کلیه درخواستهای ارسالی از طریق اتوماسیون کافی است گردش نامه ملاحظه شود.


توضیح1: سیستم اتوماسیون اداری برای گردش مکاتبات اداری در داخل دانشگاه تهیه شده است. از آنجا که کلیه مکاتبات بطور دائمی بایگانی می شوند از ارسال پیامهای شخصی و یا موارد غیر ضروری جدداً خودداری گردد.

توضیح 2: خواهشمند است دقت کافی مبذول شود تا هر نامه فقط یکبار ارسال گردد.

توضیح3: خواهشمند است نسبت به حذف دوره ای نامه ها از کارتابلها اقدام شود. بدیهی است همانطور که قبلاً نیز اشاره شد هیچکدام از مکاتبات بطور دائمی از سیستم حذف نشده و در هنگام جستجو قابل بازیابی هستند.

این مدیریت ضمن تشکر از همراهی شما در استفاده بهینه از امکانات موجود آماده دریافت نکته نظرات ارجمند شما در این زمینه می باشد.

 

 

 
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است