پنج شنبه ٢ آذر ١٣٩٦

معاون امور مالی :محمد رضا مختاریان دهکردی
 
1- انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
2- دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
3- تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها ،پرداختها و اعتبارات و تعهدات
4-  نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط
5- رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
6- همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
7- نگهداری و تنظیم اسناد مالی
8-رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی
9- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای بر حسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه
10- نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
11- اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آئین نامه های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
12- تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد جهت ارائه به معاونت اداری و مالی
13- تنظیم برنامه کار واحد های تابعه و کنترل و نظارت کار آنها

14- انجام سایر امور محوله از طرف مقام فوق

 

1-آقای ناصر مولائی                              مدیر امور مالی
2-آقای محمد رضا مختاریان دهکردی           معاون مدیر امور مالی (انجام قسمتی از وظایف ومسئولیتهای مدیر امور مالی )
                                                       عامل مالی دانشکدهها –ثبت وصدور چک
3-آقای علیرضا مهدیان دهکردی                رسیدگی به اسناد مالی –عامل مالی مرکز رشد
4-آقای مراد چراغی                                تنظیم اسناد مالی –امین اموال
5-آقای علی حیدر پور                              دریافت وپرداخت اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای وکنترل
                                                       وصول درآمدهای دانشگاه وتهیه وارائه آمارواطلاعات حسابداری
6-آقای نیازعلی نظری چالشتری                 متصدی امور دفتری وبایگانی اسناد- ارسال ومراسلات –تحویل چک به ذینفع 
7-آقای محبتعلی گنجی                              انجام کلیه امور بانکی –خزانه –تامین اجتماعی
8-آقای قاسم موجودیان                              کارمند امین اموال 
9-خانم مهناز علی نژاد                             حقوق ودستمزدپرسنلی کارکنان وبازنشستگان –تنظیم سند حق التدریس  
10-خانم مینو ساسانپور                             حقوق ودستمزدپرسنلی کارکنان وبازنشستگان- تنظیم سند حق التدریس 
11- خانم اعظم خدابنده شهرکی                    تنظیم حساب و کنترل بودجه گروه هزینه ایی و گروه تملک دارایی های سرمایه ایی 
12-خانم مرضیه یوسف زاده بروجنی               تنظیم حساب وکنترل بودجه گروه تملک دارائیهای سرمایه ای
                                                         نگهداری ضمانت ناهه های بانکی
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است