دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦

طبق آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر قوانین و مقررات اجرای مواد 43 تا 48 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 1381 از شمول وظایف کمیته امور قراردادها می باشد .

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است