دوشنبه ١ آبان ١٣٩٦

بخشی از دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف هیأت اجرایی منابع انسانی
موضوع بند 8 ماده 1 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی مؤسسه
 
   
در اجرای بند 8 ماده 1 آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی ، هیأت اجرایی منابع انسانی مؤسسه با ترکیب و اختیارات مقرر در این دستورالعمل به منظور اعمال وظایف، اختیارات و تنظیم راهکارهای اجرایی بخش اداری، تشکیلات و امور نیروی انسانی غیر هیأت علمی تشکیل می‌شود...
 
ماده2: اهم وظایف واختیارات هیأت
2-1 نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی
2-2 نظارت بر حسن اجرای مقررات آئین‌نامه تشکیلات
2-3 تهیه شرح شغل، وظایف و شرایط احراز کلیه مشاغل برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه
2-4 تعیین اولویت‌های استخدام و نحوه انتخاب افراد در قالب مجوزهای صادره از سوی هیأت امنا
2-5 تعیین تعداد و احراز شرایط به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای وظایف پستهای سازمانی بدون متصدی، به صورت قراردادی برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه.
2-6 بررسی ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی، برای طرح در کمیسیون دائمی مؤسسه
2-7 تغییر، اصلاح و ایجاد پست از محل حذف پستهای سازمانی به پیشنهاد دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه در قالب پستهای سازمانی مصوب.
2-8 بررسی و تصویب طرح جامع آموزش ضمن خدمت و تمهید راهکارهای اجرایی لازم برای اجرای برنامه‌های بهسازی و توانمندسازی اعضا
2-9 بررسی و تأیید دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و صدور گواهی‌ نامه‌های مربوط با امضای مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات یا عناوین مشابه و رئیس موسسه
2-10- بررسی و پیشنهاد صدور مجوز تبدیل وضعیت اعضا از قراردادی به پیمانی،از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در چارچوب مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی به هیأت امناء.
2-11 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست‌های بازخریدی ، استعفا و بازنشستگی پیش از موعد اعضا.
2-12 بررسی و تطبیق عوامل وتعیین درصد سختی شرایط محیط کار مشاغل موجود در مؤسسه و اتخاذ تصمیم در خصوص برقراری فوق‌العاده مذکور و تعیین تاریخ اجرای آن
2-13 بررسی و تصویب طرحهای تحول اداری و نظام پیشنهادات و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول
2-14 بررسی سوابق اعضا در خصوص ارتقای رتبه و اتخاذ تصمیم در چارچوب ضوابط مربوط
2-15 بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای نو که از سوی اعضا ارائه می‌شود در چارچوب نظام پیشنهادات
2-16 تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مورد نیاز برای اجرای آئین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و تشکیلات حسب مورد
2-17 سایر مواردی که در حوزه مدیریت منابع انسانی از سوی کمیسیون دائمی هیأت امنا ارجاع می‌گردد.
تبصره: هیأت اجرایی می‌تواند در موارد ضروری کارگروه‌هایی را برای انجام برخی از وظایف مذکور تعیین و اختیار تصمیم‌گیری را به آنها تفویض نماید.
 
  
 
 
دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیر هیأت علمی pdf.gif  
آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی pdf.gif  
فرم شماره 1 pdf.gif word.jpg
فرم شماره 2 pdf.gif word.jpg
فرم شماره 3 pdf.gif word.jpg
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است