دوشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٦

رئیس اداره کارگزینی:محمود کیانی
  
   
 
 
 kiani.jpg
    
تلفن مستقیم:  32321637 038   
تلفن داخلی:       2119
دورنگار: 32320400 0381
     
 
 
وظایف کارگزینی:
1-تهیه پیش نویسهای کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ، ترمیم حقوق، مرخصی ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط                        
2- رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضع استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
3- انجام امور مربوط به بیمه کارکنان
4- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
5- تهیه گزارشات لازم
 
 
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است