سه شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٧

 
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی
محمود امیری (داخلی 2115)
amiri.JPG
شرح وظایف
-انجام امور مربوط به ورود و صدور نامه های دفتر
-بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
-مقابله پیشنویس نامه های تهیه شده با پاکنویس آنها
-تکمیل فرمهای ساده اداری مربوط به دفتر
-پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجعین به دفتر در حدود وظایف محوله
-اخذ کپی و زیراکس از نامه ها و فرمها در صورت لزوم
-انجام امور مربوط به ارسال، دریافت و ثبت تلفنگرامها و دورنویس های مالی
-تهیه برگ درخواست تامین ملزومات اداری دفتر و اخذ تائید از سرپرست
-اقدام در تهیه لوازم مورد نیاز از انبار توزیع ملزومات اداری
-انجام سایر وظایف در چارچوب وظایف مسئول امور دفتری طبق دستور مقام مافوق
-انجام هماهنگی امور مربوط به جلسات
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است