چهارشنبه ١ آذر ١٣٩٦

 

1- اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به امور اداری ، استخدامی و پشتیبانی 
2- نظارت بر حسن انجام فعالیتهای واحدهای تابعه
3- تهیه و تنظیم آئین نامه ، بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط براساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید
4- مراقبت در اجرای مقررات انضباطی و رسیدگی به تخلفات کارکنان و ارجاع مراتب به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
5- مطالعه و بررسی رسته های شغلی مشاغل دانشگاهی و ارائه نظرات و پیشنهادات اصلاحی به مراجع ذیربط به همکاری مدیریت طرح و برنامه
6- ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی و اداری کلیه پرسنل دانشگاه
7- برنامه ریزی در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه و ارائه طرح ها و پیشنهادهای لازم و همچنین انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هیات علمی و غیر هیات علمی
8- پیش بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوط
9- همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها ، اموال و تاسیسات
10- انجام تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج کشور با هماهنگی کامل واحدهای ذیربط
11- شرکت در جلسات تهیه و تنظیم بودجه پرسنلی کارکنان
12- نظارت در انجام کلیه امور خدماتی دانشگاه و ارائه آن به واحد های مختلف
13- انجام امور مربوط به قراردادهای دانشگاه با هماهنگی مسئولین ذیربط
14- تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مزبور
15- برنامه ریزی و نظارت بر روشهای مطلوب اداره امور استخدامی دانشگاه
16- نظارت بر اجرای صحیح مقررات استخدامی و ارائه راهنمای های لازم
17- همکاری در امر تهیه و تنظیم و اصلاح مجموعه شرح وظایف ، نمودار و پستهای سازمانی دانشگاه با مدیریت طرح و برنامه
18- نظارت بر امور حضور و غیاب ، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت کارکنان ، اضافه کاری و انتصاب کارکنان ( هیات علمی و غیر هیات علمی )
19-  مشارکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف و اظهارنظر و ارائه پیشنهادات لازم
20- رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان و اتخاذ تصمیمات لازم
21- نظارت بر امر ارزشیابی واحد های تابعه
 

 

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است